Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora, návrh VZN úpravy, návrh VZN (PDF, 516 KB)

2. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh stanoviska, návrh VZN (PDF, 191 KB)

3. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR (PDF, 191 KB)

4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4  na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR (PDF, 191 KB)

5. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 636/6 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 369 KB)

6. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7347/5 na Jelenej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 418 KB)

7. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/7 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 445 KB)

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/8 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 472 KB)

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3751/12 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 378 KB)

10. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 901 KB)

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 895 KB)

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 911 KB)

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 892 KB)

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 903 KB)

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 917 KB)

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 787 KB)

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 787 KB)

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 787 KB)

19. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná 5 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, fotodokumentácia, súhlas primátora, výpis z uznesení MZ (PDF, 2,4 MB)

20. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2012/2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 29 KB)

21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 43 KB)

22. Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 22 KB)

23. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z OR SR (PDF, 104 KB)

24. Návrh na zmenu názvu časti Kuzmányho ulice na Botevovu ulicu
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, situačný plán, prílohy (PDF, 1,2 MB)

25. Informácia o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 20 KB)

26. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 30 KB)

27. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, zápisnica z komise MZ (PDF, 30 KB)

28. Rôzne

29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 173 KB)

30. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto