Materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN so zmenami, príloha, protest prokurátora (PDF, 2,7 MB)

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, protest prokurátora, VZN 2/1996 (PDF, 314 KB)

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 224 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN so zmenami (PDF, 103 KB)

5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (daň z nehnuteľností)
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, dodatok (PDF, 22 KB)

6. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovanie)
Materiál Košielka, návrh uznesenia, návrh stanoviska, dodatok, dôvodová správa (PDF, 446 KB)

7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2013 z .....2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, návrh stanoviska, dôvodová správa, návrh VZN, dôvodová správa (PDF, 1,1 MB)

8. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 64 KB)

9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, správa k záverečnému účtu, tabuľky, stanovisko miestneho kontrolóra, list audítora (PDF, 1,4 MB)

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry a životného prostredia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice z komisií MZ (PDF, 214 KB)

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z komisie MZ (PDF, 85 KB)

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, výpis z OR SR (PDF, 618 KB)

13. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, stanovisko ZŠ, žiadosť ZUŠ (PDF, 818 KB)

14. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2401/14 na Bartókovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 1,6 MB)

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej ulici č. 74
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR (PDF, 805 KB)

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č. 9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR, žiadosť o odkúpenie NP (PDF, 622 KB)

17. Návrh na predaj pozemku pod rodinným domom na  Kapitulskej č.7, parc. č. 363/1
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 791 KB)

18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/3
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 931 KB)

19. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR, pôdorys, žiadosť (PDF, 701 KB)

20. Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 7249/1 s cieľom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského ulici v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, vyhlásenie OVS, mapka, interný list (PDF, 610 KB)

21. Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 1,2 MB)

22. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, regulatívy (PDF, 184 KB)

23. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, prílohy (PDF, 331 KB)

24. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2011 z 15. februára 2011 o nájme bytov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 26 KB)

25. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 90/2006
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpisy z uznesení (PDF, 89 KB)

26. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 93 KB)

27. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 19 KB)

28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 23 KB)

29. Rôzne

30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 686 KB)

31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto