Materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora, návrh VZN, návrh VZN so zmenami (PDF, 326 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, dohoda k elektronickým službám (PDF, 54 KB)

3. Informácia o predložení žiadosti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť primátorovi (PDF, 59 KB)

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 418 KB)

5. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 36 KB)

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 120 KB)

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR (PDF, 529 KB)

8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Lovinského č. 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z katastra, žiadosti o stanovisko a odpovede (PDF, 1,3 MB)

9. Návrh na nájom časti nebytového priestoru - garáže na Paulínyho č. 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 443 KB)

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR (PDF, 297 KB)

11. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, príloha (PDF, 588 KB)

12. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 62 KB)

13. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Medená č. 35 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 58 KB)

14. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 58 KB)

15. Návrh na vyňatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 22.11.2014, 27.12.2014 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 17 KB)

16. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

17. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 1.9.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 670 KB)

18. Informácia č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 232 KB)

19. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z OR SR (PDF, 50 KB)

20. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 95 KB)

21. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 98 KB)

22. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 192 KB)

23. Návrh základných pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií v zeleni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 50 KB)

24. Rôzne

25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 598 KB)

26. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto