Materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 o voľných pouličných aktivitách
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 184 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN úpravy (PDF, 182 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, prílohy, návrh VZN úpravy (PDF, 690 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o ochrane nefajčiarov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 690 KB)

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN úpravy (PDF, 101 KB)

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN úpravy (PDF, 67 KB)

7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č......Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 2,5 MB)

8. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2013/2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, prílohy (PDF, 123 KB)

9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 877 KB)

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, súhlasy s odpredajom, výpis z OR SR (PDF, 918 KB)

11. Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR (PDF, 1 MB)

12. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z evidencie občianskych združení (PDF, 1 MB)

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 530 KB)

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábr. č. 9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, predchádzajúci súhlas primátora, výpis z OR SR (PDF, 1,75 MB)

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, výpis z OR SR (PDF, 659 KB)

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Štúrovej ulici č. 6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, výpis z OR SR (PDF, 725 KB)

17. Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 a priľahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 777 KB)

18. Návrh na  zrušenie uznesenia č. 77/2012 o nájme pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, pôvodné uznesenie (PDF, 44 KB)

19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 38 KB)

20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ... 2013 (parkovanie)
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku k Štatútu (PDF, 588 KB)

21. Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 34 KB)

22. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2013/2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, mapa, prílohy (PDF, 419 KB)

23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry a oblasť pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice z rokovaní komisií MZ (PDF, 348 KB)

24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z rokovania komisie MZ (PDF, 87 KB)

25. Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 49 KB)

26. Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 98 KB)

27. Návrh zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrhy zmlúv, súhlas MK SR (PDF, 206 KB)

28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 579 KB)

29. Rôzne

30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 579 KB)

31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto