Materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o ochrane nefajčiarov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora, návrh VZN, porovnanie zmien (PDF, 675 KB)

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora, návrh VZN, porovnanie zmien (PDF, 1,2 MB)

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 252 KB)

4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR (PDF, 749 KB)

5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Timravinej ulici, parc. č. 3024/8
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 869 KB)

6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, návrh kúpnej zmluvy (PDF, 722 KB)

7. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 171 KB)

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice komisie MZ (PDF, 234 KB)

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice komisie MZ (PDF, 388 KB)

10. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 882 KB)

11. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 394 KB)

12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 432 KB)

13. Návrh na doplnenie plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 178 KB)

14. Rôzne

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 793 KB)

16. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto