Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 29,69 KB)
VZN 2/1998 VZN 2/1998 (PDF, 51,21 KB)
Protest prokurátora Protest prokurátora (PDF, 1,12 MB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 33,54 KB)
VZN 1/2003 VZN 1/2003 (PDF, 34,17 KB)
Protest prokurátora Protest prokurátora (PDF, 333,65 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – protest prokurátora

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 19,31 KB)
VZN 1/2005 VZN 1/2005 (PDF, 48,13 KB)
Protest prokurátora Protest prokurátora (PDF, 944,92 KB)

4. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 54,6 KB)
Úpravy v návrhu VZN Úpravy v návrhu VZN (PDF, 117,22 KB)
Protest prokurátora Protest prokurátora (PDF, 488,77 KB)

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 40,29 KB)

6. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 53,49 KB)

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 45,68 KB)
Návrh žiadosti Návrh žiadosti (PDF, 12,11 KB)
Stanovisko komisie Stanovisko komisie (PDF, 3,64 KB)
Vyúčtovanie Vyúčtovanie (PDF, 9,94 KB)

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov

Súbory na stiahnutie

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

10. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2010

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 48,4 KB)

11. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

Košielka Košielka (PDF, 13,29 KB)

12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 95,28 KB)

15. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 133,74 KB)

16. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

16/A. Návrh na obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice na námestí SNP

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

17. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2185/22 na Údolnej ulici

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2342/2 na Ľubinskej ulici

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2330/17 v Slávičom údolí

Súbory na stiahnutie

20. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1975/8 na ulici Pod vinicami

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7731/3 na Námestí 1. mája

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na Stráni

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt na Sokolskej ulici 8

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Križkova 6

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29

Súbory na stiahnutie

28. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/24

Súbory na stiahnutie

29. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/27

Súbory na stiahnutie

30. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4290/22

Súbory na stiahnutie

31. Návrh na predaj pozemkov na ulici Landererova parc. č. 9134/2, 9134/10

Súbory na stiahnutie

32. Návrh podmienok nájmu pozemkov pod garážami

Súbory na stiahnutie

33. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2631/6 na Bradlianskej ulici

Súbory na stiahnutie

34. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3673/3, 3673/4, 3673/5, 3673/6 na ulici Fraňa Kráľa

Súbory na stiahnutie

35. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 7347/3 a 7347/15 na ulici Jelenia

Súbory na stiahnutie

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo: 7985/4, 7985/5, 7985/6, 7985/7, 7985/8, 7985/9, 7985/10, 7985/11, 7985/15, 7985/16, 7985/17, 7985/18, 7985/19, 7985/20, 7985/21, 7985/22, 7985/24, 7985/30 na Mýtnej ulici

Súbory na stiahnutie

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 8641/8 na Rajskej ulici

Súbory na stiahnutie

38. Návrh na predaj pozemku pod "skladom s predajom" parcely registra "C" číslo 3096/9 na Mišíkovej ulici

Súbory na stiahnutie

39. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore v dome na ulici Fraňa Kráľa 21, súpisné číslo 100979 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra "C" číslo 3681/2, 3681/13, 3681/14, 3681/4

Súbory na stiahnutie

40. Návrh na predaj garáži na ulici Bezručová 8 /č. NP 1,2,3/

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

41. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky III, rok 2009

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 10,58 MB)

42. Návrh na zriadenie Kontaktného centra pre ľudí s osobitnými potrebami

Súbory na stiahnutie

Projekt Projekt (PDF, 51,58 KB)
Grafické zobrazenie Grafické zobrazenie (PDF, 123,47 KB)

43. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2009

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 128,45 KB)

44. Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

45. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 119/2010 z 8. júna 2010

Súbory na stiahnutie

46. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

46/A. Návrh dodatku č.1 Zriaďovacej listiny Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava­ Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

46/B. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto k 14.septembru 2010

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

46/C. Návrh na predĺženie doby nájmu stavby garáže, súpisné číslo 7362 a pozemku parcely registra "C" číslo 9036/2 na Továrenskej ulici

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

46/D. Návrh na odzverenie majetku - domovej nehnuteľnosti na Ul.Somolického č.2 v Bratislave súp.č. 821, pozemok parc.č. 3417 a parc č. 3418/1, LV č.4035

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

47. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

48. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.