Materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 744 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o pešej zóne
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN-zmeny (PDF, 169 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 289 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN-zmeny (PDF, 673 KB)

5. Návrh na schválenie výnimky zo všeobecne záväzného nariadenia č. .../2014 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu: Nosný systém MHD 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. od združenia Nosný systém MHD - Starý Most z dôvodu verejného záujmu
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť o zmenu pracovného času (PDF, 354 KB)

6. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR, ideový návrh (PDF, 1,8 MB)

7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 21846/4 na ulici Malý trh ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR (PDF, 552 KB)

8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 897 KB)

9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z katastra, predchádzajúci súhlas primátora, foto (PDF, 2,3 MB)

10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 86/2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru - CO krytu na Krížnej ulici č. 9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z uznesení MZ (PDF, 623 KB)

11. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, harmonogram (PDF, 285 KB)

12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 382 KB)

13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis zo zápisnice komisie MZ (PDF, 415 KB)

14. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, predchádzajúci súhlas primátora (PDF, 312 KB)

15. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 206 KB)

16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAKU s. r. o. zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 218 KB)

17. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 238 KB)

18. Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku, zásady (PDF, 563 KB)

19. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis zo zápisnice komisie MZ (PDF, 363 KB)

20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 60/2010 na predaj 100 % akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení MZ (PDF, 432 KB)

21. Rôzne

22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 155 KB)

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto