Materiály

1. Návrh na udelenie Čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 402 KB)

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 402 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, prílohy (PDF, 1,38 MB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 563 KB)

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 574 KB)

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 543 KB)

7. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 172 KB)

8. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Okánikova 1 – 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 237 KB)

9. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová č. 48 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, súhlas, výpis z katastra (PDF, 1,1 MB)

10. Návrh na nájom časti komunikácií – chodníkov pod telefónnymi kabínami ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, prezentačný materiál (PDF, 1,1 MB)

11. Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a vyhlásenie obchodných  verejných súťaží o najvhodnejšie  návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha, stav kotolní, stanoviská (PDF, 2 MB)

12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 174 KB)

13. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy viažucich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 221 KB)

14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 293 KB)

15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 369 KB)

16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice komisie MZ (PDF, 374 KB)

17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry a životného prostredia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice komisií MZ (PDF, 494 KB)

18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 1,4 MB)

19. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 750 KB)

20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od  15.3.2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 665 KB)

21. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, zápisnica komisie MZ (PDF, 314 KB)

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto