Materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 294 KB)

2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č......Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ....2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 1,3 MB)

3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1723/14 na ulici Kráľovské údolie ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, geometrický plán (PDF, 807 KB)

4. Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, fotodokumentácia, interné listy (PDF, 1,7 MB)

5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej č.14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 946 KB)

6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z OR SR (PDF, 315 KB)

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, výpis z OR SR, výpis z uznesení MZ (PDF, 1,8 MB)

8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šulekovej ulici, parc. č. 2763/5
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 823 KB)

9. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šulekovej ulici, parc. č. 2763/6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 822 KB)

10. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 292 KB)

11. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, stanovisko miestneho kontrolóra (PDF, 2,5 MB)

12. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 252 KB)

13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 311 KB)

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis zo zápisnice komisie MZ (PDF, 112 KB)

15. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2014 - 2018
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 3,7 MB)

16. Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 252 KB)

17. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 235 KB)

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 335 KB)

19. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 161 KB)

20. Rôzne

21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 368 KB)

22. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto