Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2009

Súbory na stiahnutie

Košielka Košielka (PDF, 13,84 KB)
Materiál Materiál (PDF, 67,22 KB)
Tabuľka Tabuľka (PDF, 12,2 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na zmenu uznesenia č. 66/2009 ( pozemky Búdková cesta, Na Stráni )

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na zmenu uznesenia č. 62/2009 ( Matica Slovenská )

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 18- Grösslingová 23

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na predaj 100 % obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I. spol. s r. o.

9. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Továrenská 9

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vysoká 10

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Tabaková 6

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 39

Súbory na stiahnutie

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Medená 33

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29. augusta 15

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 2

Súbory na stiahnutie

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 37, 44, 46 )

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 49 )

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 47 )

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 48, 50 )

Súbory na stiahnutie

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Šancová 82

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie 9

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Hollého 13

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 25

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 7

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 38

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska 24

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Heydukova 25

Súbory na stiahnutie

28. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 8

Súbory na stiahnutie

29. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 6

Súbory na stiahnutie

30. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Nám. SNP 17

Súbory na stiahnutie

31. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 9

Súbory na stiahnutie

32. Návrh na predaj garáže a pozemku na ulici Dunajská 28

Súbory na stiahnutie

33. Návrh na predaj pozemku na ulici Moskovská

Súbory na stiahnutie

34. Návrh na predaj pozemku na ulici Novosvetská

Súbory na stiahnutie

35. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Panenská 30

Súbory na stiahnutie

35/D. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra “C“ číslo 8486/2 a 8486/3 na ulici Hollého

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 3653/3 a 3653/11 na ulici Boženy Němcovej

Súbory na stiahnutie

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 2608/12 na Červeňovej ulici

Súbory na stiahnutie

38. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 4797/8 na Kubániho ulici

Súbory na stiahnutie

39. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3021/3 na Novosvetskej ulici

Súbory na stiahnutie

40. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 4840/39. 4840/41, 4840/42 na ulici Prokopa Veľkého

Súbory na stiahnutie

41. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4560 a 4561 na ulici Šafránová

Súbory na stiahnutie

42. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 2491/12 na ulici Drotárska cesta

Súbory na stiahnutie

43. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3718/8 na Sokolskej ulici

Súbory na stiahnutie

44. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3768/3 na ulici Na Kalvárii

Súbory na stiahnutie

45. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 7347/4 a 7347/6 na ulici Jelenia

Súbory na stiahnutie

46. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 9053/19 na Továrenskej ulici

Súbory na stiahnutie

47. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3024/18 a 3026/11 na ulici Timravina

Súbory na stiahnutie

48. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

Košielka Košielka (PDF, 13,25 KB)

49. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

50. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

Súbory na stiahnutie

51. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na II. polrok 2010

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 10,89 KB)

52. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V.

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 4,07 MB)
Betlehem_MatkyTerezy Betlehem_MatkyTerezy (PDF, 262,02 KB)
DePaul_utulok_chorych DePaul_utulok_chorych (PDF, 112,88 KB)
Domov_pre_kazdeho_utulok Domov_pre_kazdeho_utulok (PDF, 929,5 KB)
MajakNadeje_KC MajakNadeje_KC (PDF, 547,29 KB)
MeaCulpa_noclaharen MeaCulpa_noclaharen (PDF, 795,88 KB)
NoclaharenBSK_vLamaci NoclaharenBSK_vLamaci (PDF, 749,52 KB)
ProtiPrudu_NotaBene ProtiPrudu_NotaBene (PDF, 333,43 KB)

53. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 - 2010

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 70,76 KB)

54. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014

55. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 91/2007 zo 16.10.2007

Súbory na stiahnutie

56. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 61/2010 z 20. 4. 2010

Súbory na stiahnutie

57. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

35/A. Návrh na predaj pozemku na ulici Landererova

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

35/B. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

35/C. Návrh na predaj nebytového priestoru dome na ulici Križkova 6

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

57/A. Návrh na zmenu uznesenia č. 68/2009

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

57/B Návrh na doplnenie nákresu vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2010 o pešej zóne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

58. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

59. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.