Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1/A. Návrh na úpravu platu starostky

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o nájme bytov

Súbory na stiahnutie

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

5/A. Informácia o liste starostky primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k územiu RIVER PARK II a súvisiacej nábrežnej promenády

5/B. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

6. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

7. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 15. februáru 2011

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

9. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie

10. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

11. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.