Materská škola Beskydská

Adresa:
Beskydská 7
811 05 Bratislava

 

Telefón:

MŠ      02/52 49 62 19

ŠJ        02/52 44 42 13
 

Mail:

msbeskydska@staremesto.sk
sjbeskydska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Blažena Pajtinková

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried:    2

 

Zameranie:

Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na podporu zdravia, pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane a dopravnú výchovu.

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Zvedavé Slniečko
 • zážitkové učenie
 • exkurzie do blízkeho, ako aj vzdialenejšieho okolia
 • kurzy – gymnastika, plávanie
 • krúžky – angličtina, tanečný
 • adaptačný pobyt novoprijatých detí za prítomnosti rodiča, individuálny prístup
 • deti najstaršej vekovej skupiny popoludní nespávajú – uskutočňujú sa športovo-rekreačné činnosti
 • návšteva kultúrnych inštitúcií
 • divadelné a kultúrne podujatia v MŠ i mimo nej
 • spoločné tvorivé dielne deti – rodičia – učiteľky
 • oboznamovanie s PC, s interaktívnou tabuľou – edukačné programy pre deti, edukačné aktivity s elektronickými hračkami

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy  ako aj blízke prostredie parku a ihriska na Račianskom Mýte. Materská škola má vlastnú kuchyňu a školskú jedáleň.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Ochraňuj prírodu, zveľaďuj prostredie (environmentálny)
 • V zdravom tele zdravý duch (na podporu zdravia)
 • Malí medici  (edukačný /
 • Otužovaním predchádzame chorobám ( na podporu zdravia /
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia ( edukačný /
 • Každý z nás je iný  (edukačný /
 • Kniha môj priateľ ( edukačný /
 • Hudbou okolo Európy ( edukačný /
 • Správaj sa bezpečne (edukačný)
 • Učíme sa s počítačom (edukačný)
 • Otužovaním predchádzame chorobám (na podporu zdravia)
 • Otvorená škola - besiedky, exkurzie, otvorené hodiny pre rodičov, spoločné tvorivé dielne – deti – rodičia – učiteľky

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • MPC Bratislava
 • CPPPaP Bratislava
 • Envirosvet
 • Šport-komplex TEMPO
 • SNM
 • knižnica
 • Daphne
 • Pro Americana
 • Funny dance klub
 • Umelecké agentúry

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy  Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2018/2019 (PDF, 198 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy  Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2017/2018 (PDF, 186 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2016/2017 (PDF, 241 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2015/2016 (PDF, 240 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2014/2015 (PDF, 240 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 238 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2012/2013 (PDF, 296 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2011/2012 (PDF, 96 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2010/2011 (PDF, 82 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 (PDF, 92,94 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Beskydská Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Beskydská (PDF, 5,23 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Beskydská č. 7, 811 05 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Beskydská č. 7, 811 05 Bratislava za školský rok 2008/2009 (PDF, 88,61 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Beskydská č. 7 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Beskydská č. 7 za rok 2008 (PDF, 4,93 KB)