Materská škola Brnianska

Adresa:
Brnianska 47

811 04 Bratislava 

 

Telefón: 

MŠ      02/52 62 54 30

ŠJ        02/54 77 15 41

 

Mail: 

msbrnianska@staremesto.sk

jedalenzsdubova@gmail.com

 

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Rotbauerová

Školský rok 2018/2019

Počet tried:      2

 

Realizácia školského vzdelávacieho programu „Rozprávková škôlka“

 

Krúžky:

 • Anglický jazyk
 • Tanečný krúžok
 • Tenis
 • Výtvarný krúžok - CVČ

 

Zameranie:

 • Zameraním materskej školy je podpora zdravia a zdravého životného štýlu, vedenie detí k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pohybových aktivít a zdravej výživy, zdravých potravín, starostlivosti o zdravie.
 • MŠ rozvíja predčitateľskú gramotnosť, aktívne počúvanie s porozumením čítaním básničiek, riekaniek, hádaniek, rozprávok, príbehov  s detským hrdinom, čítanie na pokračovanie, recitačná súťaž, zámerne rozvíja aktívnu slovnú zásobu, vytvára komunikačne a literárne podnetné prostredie, formuje u detí kladný vzťah ku knihe a literatúre.
 • Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, smeruje k oboznámeniu sa s ochranou a tvorbou životného prostredia u detí, utvára povedomie detí v oblasti separácie odpadu. Učí deti chápať potrebu ochrany životného prostredia. 

 

Aktivity MŠ:

 • Návšteva knižnice (1x v mesiaci)
 • Divadelné predstavenia (1x v mesiaca)
 • Celoškolská recitačná súťaž  „Poviem Vám básničku“
 • Tvorivé dielne s rodičmi (Tekvicové slávnosti, Vianočné tvorivé dielne, Veľkonočné tvorivé dielne, Darček pre mamičku)
 • Fašiangový karneval
 • Výlety a exkurzie (Biofarma Stupava, ZOO,...)
 • Spoznávame prírodu v Horskom parku
 • Spoznávame históriu Bratislavy
 • Využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Projekt OLOMÁNIA

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky novo zrekonštruované priestory budovy, školskú jedáleň pri ZŠ Dubová, školský dvor vyhradený pre potreby materskej školy v rámci areálu ZŠ Dubová s množstvom zelene, ktorý je vybavený vhodnými hracími prvkami a pieskoviskom

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ, Dubová 1
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
 • Staromestská knižnica
 • Centrum voľného času
 • Logopedická poradňa
 • MPC Bratislava

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2017/2018, Materská škola, Brnianska 47, 811 04 Bratislava (PDF, 180 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Beskydská č. 7 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017, Materská škola, Brnianska 47, 811 04 Bratislava (PDF, 206 KB)