Materská škola Búdková

Adresa:
Búdková 21
811 04 Bratislava 

 

Tel: 02/54 41 14 62

 

Mail:  

msbudkova@staremesto.sk

sjbudkova@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Mgr. Erika Špilárová

 

Školský rok 2018/2019
Počet tried: 3

 

Zameranie:

Podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíjanie schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. Príprava dieťaťa na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami.

 

Aktivity MŠ:

 • organizovanie divadelných predstavení (min 1x mesačne)
 • výchovné koncerty
 • kúzelník, klauniáda
 • fašiangový karneval
 • besiedky pre rodičov, tvorivé dielne -Vianočná, pre starých rodičov, ku Dňu matiek, ku Dňu otcov,     
 • Týždeň detskej radosti
 • rozlúčková akadémia na konci šk. roka, pasovačka predškolákov
 • Deň otvorených dverí s tvorivými dielňami pre novoprijaté detí
 • Prednášky so psychológom
 • práca s PC a s interaktívnou tabuľou
 • výlety, exkurzie
 • krúžky - tanečný, keramický, hudobný, anglického jazyka
 • kurz športovej prípravy pre materské školy, plávania a korčuľovania

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy - 3 triedy, jedáleň, šatne a areál patriaci MŠ - terasovitý, trávnatý dvor s detskými preliezačkami, pieskoviskami, hojdačkami, kolotočom a letným divadlom.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Spoznávajme Bratislavu – zameraný na spoznávanie kultúrno-historických pamiatok Bratislavy a jej okolia,  zvyšovanie národného povedomia
 • Semafórik – zameraný na dopravnú výchovu a bezpečnosť detí na cestách
 • Adamko zdravo-hravo – zameraný na zdravý životný štýl, podporu zdravia a intenzívnejšieho pohybu
 • Zdravá krajina – zameraný na environmentálnu výchovu v spolupráci s DAPHNE, Horáreň
 • Chráň si svoje múdre telo – zameraný na ochranu zdravia a práva dieťaťa
 • Zachráň strom, tajomstvá stromu – zameraný na enviromentálnu oblasť
 • Kniha moja kamarátka – zameraný na literatúru, knihy, divadlo...
 • Výchova k umeniu s umením –  v spolupráci s SNG zameraný na výtvarné umenie, tvorivé dielne
 • Týždeň detskej radosti – zameraný na dieťa a jeho sviatok
 • Mamička má sviatok – rodinu, matku a ich dôležitosť
 • Zdravý úsmev – zameraný na dentálnu hygienu
 • Naši starkí – zameraný na mesiac úcty k starším, popoludnie strávené so starými rodičmi
 • Deň otcov – kultúrno-športové popoludnie s otcami

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • SNG
 • SND
 • MD POH
 • MKC Gaštanova
 • CVČ Štefánikova
 • Bibiana
 • EDULAB
 • Mestská knižnica
 • DAPHNE
 • Lego Dacta
 • OZ Športuj s nami
 • HAPPY KIDS
 • ZŠ Mudroňova a ZŠ Dubová
 • MPC Bratislava
 • CPPPaP Bratislava
 • Budkáčik – detský folklórny súbor
 • Škovránok – hudobno-spevácka príprava
 • Sokoliari
 • rôzne divadelné a kultúrne agentúry
 • Abeland
 • Polícia, hasiči

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2017/2018 (PDF, 265 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2016/2017 (PDF, 326 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2015/2016 (PDF, 324 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2014/2015 (PDF, 321 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 317 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 810 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 219 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 201 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2009/2010 (PDF, 143,02 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Búdkova Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Búdkova (PDF, 5,25 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 131,68 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Búdková 2 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Búdková 2 za rok 2008 (PDF, 5,01 KB)