Materská škola Gorazdova

Adresa:
Gorazdova 6
811 04 Bratislava

 

Telefón:

02/54 77 10 17

 

Mail:

msgorazdova@staremesto.sk

sjgorazdova@gmail.com

 

Riaditeľka: PhDr. Eva Luknárová

Vedúca ŠJ: Adriana Hrdličková 

 

Školský rok: 2019/2020
Počet tried:    6

 

Zameranie:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 • Materská škola prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie „Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ s mottom „Dieťa je kvet, ale pôda, z ktorej rastie, to sme my dospelí“, garantuje kvalitu inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania a je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

Materská škola sa osobitne zameriava na zdravý životný štýl, zvyšovanie pohybovej aktívnosti detí, aktívny vzťah k životnému prostrediu, environmentálne aktivity a oboznamovanie sa detí s cudzími jazykmi, zachovávanie ľudových tradícií a zvykov, detský folklór.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Aktivity MŠ:

 • oboznamovanie detí s anglickým jazykom v rámci krúžkovej činnosti
 • Detský folklórny súbor GORAZDÁČIK v rámci krúžkovej činnosti
 • kurzy – plávanie, korčuľovanie
 • priamo v MŠ sa uskutočňujú  divadelné predstavenia, interaktívne hudobné koncerty, zábavné predstavenia, spoznávanie živých zvieratiek a spôsobom ich života,
 • špeciálny program a oslavy Dňa materských škôl – 4. novembra
 • návšteva divadiel, kina mimo MŠ
 • besiedky – Vianoce, slávnostná rozlúčka s absolventami materskej školy – „promócia“ v talároch s odovzdávaním Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
 • fašiangový karneval
 • športová olympiáda detí a rodičov MŠ
 • účasť výberového družstva MŠ na Olympiáde bratislavských materských škôl
 • poznávacie výlety, vychádzky, exkurzie
 • návšteva knižnice
 • návštevy múzeí
 • poznávanie historických dominánt mesta
 • environmentálne programy a projekty,
 • využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese a ďalšie rôznorodé aktivity.

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Materská škola využíva všetky priestory v budove školy, areál patriaci MŠ, trávnatý dvor s detskými preliezačkami a pieskoviskami. Využívanie okolitej prírody na vychádzky, poznávacie a pohybové aktivity detí.  

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Environmentálne projekty – Deň Zeme, Kolobeh vody a ďalšie.

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ, Dubová 1 a ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava
 • CPPPaP Bratislava
 • Špeciálna materská škola Mišíkova
 • Občianske združenie pri MŠ Gorazdova
 • Mestská knižnica
 • MPC
 • Happy Kids
 • Športuj s nami – športový klub a ďalšie.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2018/2019 (PDF, 197 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2017/2018 (PDF, 208 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2016/2017 (PDF, 262 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2015/2016 (PDF, 267 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2014/2015 (PDF, 247 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 258 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2012/2013 (PDF, 302 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2011/2012 (PDF, 192 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za školský rok 2010/2011 (PDF, 200 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy GORAZDOVA 6 v BRATISLAVE za školský rok 2009/2010 (PDF, 183,6 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Gorazdova Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Gorazdova (PDF, 5,22 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Gorazdova 6, 811 04 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Gorazdova 6, 811 04 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 94,24 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Gorazdova 6 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Gorazdova 6 za rok 2008 (PDF, 4,9 KB)