Materská škola Javorinská

Adresa:

Javorinská 9

811 03 Bratislava

 

Telefón:

02/52 49 65 43

 

Mail:

msjavorinska@staremesto.sk

sjjavorinska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Anna Hanzelová

 

Školský rok: 2019/2020

Počet tried:  4

 

Zameranie:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, jej cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Javorníček“, ktorý sa zameriava:

 • Environmentálna výchova  - medzinárodný projekt Zelená škola 
 • Kultúrna gramotnosť 
 • Poznávame svoje mesto a slovenské ľudové tradície

 

Aktivity MŠ:  

 • Krúžok anglického jazyka a tanečnej rytmiky, výtvarný krúžok
 • Korčuľovanie, predplavecký výcvik
 • Práce s PC – edukačné programy a s interaktívnou tabuľou
 • 1x  mesačne kultúrne podujatie
 • Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE - výukové programy
 • Besiedka pre rodičov –  Deň matiek
 • Fašiangový karneval
 • Celodenný výlet na farmu Abeland Lozorno
 • Poznávanie dominánt mesta Bratislavy a slovenských ľudových tradícií
 • Vianočná pošta
 • Mestečko povolaní
 • Hvezdáreň v Hlohovci
 • ZOO v Bratislave
 • Dopravné múzeum v Bratislave
 • Okružná jazda vláčikom Prešporáčikom
 • BoniFructi – návšteva jablkového sadu v Dunajskej Lužnej
 • Záhradná slávnosť za účasti rodičov – rozlúčka so školským rokom a s predškolákmi

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a elokovanej triedy, ktoré majú vlastné šatne, umyvárne s WC a spálne
 • Vlastná kuchyňa s výdajňou stravy
 • Priestranný trávnatý areál, detské hracie prvky, pieskoviská, relaxačný altánok

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Zdravé mliečne zúbky sú darom života – dentálna hygiena
 • Školské ovocie a ovocné šťavy - s finančnou podporou EÚ
 • Olománia
 • Enviráčik -pestovanie nenáročnej zeleniny a bylín vo vlastnej záhradke
 • Zelená škola
 • Zapájanie sa do vyhlásených výtvarných súťaží
 • Prvky projektu: Adamko hravo-zdravo, Adamkocky zdravia
 • HorebPET
 • Zber bateriek- Šmudlo
 • Čítankovo

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami

 • Športkomplex Tempo
 • ZŠ Mudroňova 83
 • Staromestská knižnica Západný rad
 • Občianske združenie „Priatelia MŠ Javorinská“
 • Štátne bábkové divadlo
 • MPC Bratislava
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
 • Spolupráca s klinickým logopédom
 • Bibiana
 • Polícia, hasiči
 • BIB
 • SND

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava  za školský rok 2018/2019 (PDF, 246 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava  za školský rok 2017/2018 (PDF, 258 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava  za školský rok 2016/2017 (PDF, 293 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2015/2016 (PDF, 281 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2014/2015 (PDF, 283 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 289 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 347 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 125 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 111 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Javorinská 9, Bratislava za školský rok 2009/2010 (PDF, 118,84 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Javorinská Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Javorinská (PDF, 5,19 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Radlinského Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Radlinského (PDF, 5,23 KB)