Materská škola Karadžičova

Adresa:
Karadžičova 51
811 07 Bratislava

 

Telefón:

02/55 56 29 59

 

E-mail: 

mskaradzicova@staremesto.sk
sjkaradzicova@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Tatiana Budayová

od.01.09.2019 poverená zastupovaním Nataša Harmatová

 

Školský rok: 2019/2020
Počet tried:    4

 

Zameranie:

Rozšírený obsah výchovy a vzdelávania nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu pod názvom Ja som, my sme – nadobúdanie vedomostí, zručností a postojov v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa.

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Ja som, my sme
 • krúžky – anglický, keramický, tanečný
 • kurz korčuľovania
 • kurz plavecký
 • aktivity na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v spolupráci so Staromestskou knižnicou a so Spolkom slovenských spisovateľov
 • využívanie digitálnych technológií u detí predškolského veku
 • detská olympiáda OFDM
 • aktivity v Bory Mall – MOJE Mesto – svet povolaní a Buppi Detský svet
 • vzdelávacie programy - SNG, Bibiana, ÚĽUV, galérie

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • možnosť pohybových aktivít na revitalizovanom ihrisku v blízkosti materskej školy s pieskoviskom, pohybovými sústavami a hojdačkami so zábranami
 • vychádzky do Medickej záhrady

 

Projekty:

 • Projekt ZOO – spoznávanie exotických a iných  zvierat
 • Projekt „Pátrač Tino spoznáva fontány a parky Bratislavy“  – spoznávanie mesta
 • Projekt BUPI pre škôlky
 • Anička nám ochorela
 • Póla radí deťom
 • Projekt „Krtko bezpečne v meste“ – Bezpečne na ceste
 • Projekt Olympiáda  Slovensko OFDM

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • Mestská knižnica
 • MPC Bratislava
 • CPPPaP Bratislava
 • návštevy kultúrnych inštitúcií (GMB, SNM) a kultúrnych podujatí v divadle ŠBD
 • Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE – sprostredkované zážitkové učenie so živými zvieratami
 • CVČ Bratislava
 • Zabezpečenie a realizácia logopedickej depistáže a poskytovanie logopedickej starostlivosti
 • Pedagogická fakulta UK
 • ZŠ Grösslingova, Bratislava
 • OLO – zber druhotných surovín
 • Gymnázium Metodova 2, Bratislava
 • Občianske združenie: SRRZ
 • ART- Šrot

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2018/2019 (PDF, 192 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2017/2018 (PDF, 178 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2016/2017 (PDF, 219 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2015/2016 (PDF, 221 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2014/2015 (PDF, 223 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 228 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2012/2013 (PDF, 356 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2011/2012 (PDF, 124 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2010/2011 (PDF, 123 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy na Karadžičovej ul. 51 v Bratislave za školský rok 2009/2010 (PDF, 134,58 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Karadžičova Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Karadžičova (PDF, 6,14 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy na Karadžičovej 51, 811 07 Bratislava za školský rok  Hodnotiaca správa Materskej školy na Karadžičovej 51, 811 07 Bratislava za školský rok (PDF, 133,18 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy na Karadžičovej 51 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy na Karadžičovej 51 za rok 2008 (PDF, 5,9 KB)