Materská škola Kuzmányho

Adresa:

Kuzmányho 9
811 06 Bratislava

 

Telefón:

02/54 41 20 81

 

Mail:

mskuzmanyho@staremesto.sk

Riaditeľka: Mgr. Mariana Mikšovská

vedúca ŠJ: Oľga Borovičková

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried: 3

 

Zameranie:
Zameranie materskej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a zo Školského vzdelávacieho programu „Zámoček“.

 • MŠ je zameraná na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život a spoločnosť 
 • utvárame pozitívne postoje podpory zdravia vytváraním vhodných podmienok v MŠ 
 • rozvíjame základy enviromentálneho cítenia
 • zameriavame sa na športové aktivity 
 • budujeme dobré vzťahy a spoluprácu s rodinou
 • zameriavame sa na uplatňovanie detských edukačných programov v rozvíjaní počítačovej gramotnosti
 • rozvíjame medzigeneračné porozumenie prostredníctvom interaktívneho čítania so seniormi

 

Aktivity MŠ:

 • oboznamovanie detí   AJ
 • tanečný krúžok
 • divadelné predstavenia, koncerty v MŠ
 • návšteva knižnice, Slovenskej národnej galérie, Bibiany
 • plavecký kurz a korčuľovanie
 • vianočné trhy v MŠ
 • besiedka ku  Deň matiek
 • detská športová olympiáda
 • koncoročný výlet, exkurzia
 • OLOmánia,

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a areál patriaci MŠ, dvor s centrami tvorivosti, obratnosti, rovnováhy, relaxácie, zábavy a oddychu.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Zdravý úsmev
 • Dokážem to sám
 • Čo je to umenie
 • Čítankovo
 • Poznávame hmyz

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • CPPP a P Bratislava
 • MPC Bratislava
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
 • Mestská knižnica
 • Občianske združenie  - Zámoček
 • ZŠ, Hlboká cesta
 • Jazyková škola
 • Tanečná škola Slnečnica
 • Logopedická poradňa
 • Spolupráca so SNG 
 • Senior centrum

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2018/2019 (PDF, 216 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2017/2018 (PDF, 215 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2016/2017 (PDF, 291 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2015/2016 (PDF, 277 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2014/2015 (PDF, 287 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 290 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2012/2013 (PDF, 323 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2011/2012 (PDF, 114 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kuzmányho 9 v Bratislave za školský rok 2010/2011 (PDF, 95 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2009/2010 (PDF, 101,22 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Kuzmányho Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Kuzmányho (PDF, 5,17 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 75,9 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Kuzmányho 9 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Kuzmányho 9 za rok 2008 (PDF, 4,92 KB)