Materská škola Malá

Adresa:

Malá 6
811 02 Bratislava

 

Telefón:

02/54 41 58 24

 

Mail:

msmala@staremesto.sk

 

Riaditeľka:

PaedDr. Alena Schmidlová

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried:     2

 

Zameranie:

Naša škola je zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: sociálno-emocionálny, kognitívny a preceptuálno-motorický. V edukačných aktivitách aplikujeme prvky environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu. Pomáhame deťom zlepšovať sociálnu aktivitu a potrebu sociálneho kontaktu. Podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu a podporujeme rozvoj ich individuálnych spôsobilostí.

 

Aktivity materskej školy :

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu „Zvedavý, hravý a zdravý škôlkar“
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (Aj)
 • realizácia intenzívneho plaveckého výcviku
 • výlety a exkurzie s edukačným zameraním
 • výuka hry na flautu

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a priestranný trávnatý dvor s detskými preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom.

 

Spolupráca materskej školy s inými organizáciami:

 • CPPPaP Bratislava – psychologická poradňa
 • MPC Bratislava – metodické oddelenie
 • ZŠ, Mudroňova
 • Class jazyková škola
 • FTVŠ Bratislava – plávanie
 • Mestská dopravná polícia v Bratislave
 • Umelecké agentúry – bábkoherci
  • Pedagogická fakulta UK  v Bratislave – odborná prax študentiek predškolskej pedagogiky

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2018/2019 (PDF, 152 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2017/2018 (PDF, 149 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2016/2017 (PDF, 202 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2015/2016 (PDF, 189 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2014/2015 (PDF, 200 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02  Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 208 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02  Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 242 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02  Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 76 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02  Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 71 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 (PDF, 65,2 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Malá Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Malá (PDF, 5,21 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2008/2009 (PDF, 68,27 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Malá 6 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Malá 6 za rok 2008 (PDF, 4,95 KB)