Materská škola Myjavská

Adresa:

Myjavská 22

811 03 Bratislava

 

Telefón:

MŠ      02/62804030

 

Mail: 

msmyjavska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Mgr. Monika Šoltésová

 

Školský rok: 2019/2020

Počet tried:    2

 

Zameranie školy:

Materská škola plní ciele nového Školského vzdelávacieho programu. Hlavným cieľom edukačného procesu je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Školský vzdelávací program „Škola hrou“ poskytuje deťom podnetné riešenie výchovno-vzdelávacích úloh pre ich optimálny rozvoj. V edukačnom procese uplatňujeme prvky modernej školy ako sú práca s PC, s interaktívnou tabuľou. Okrem bežných úloh predškoláka realizujeme nové metódy predčitateľskej, matematickej, fyzikálnej a finančnej gramotnosti. Uvedené oblasti uľahčujú deťom ľahký prechod z materskej školy do prvého ročníka základnej školy.

 

Aktivity MŠ:

 • krúžková činnosť
 • oboznamovanie sa s cudzím jazykom (AJ)
 • hra na hudobný nástroj – zobcová flauta
 • rozšírená výtvarná výchova, environmentálna výchova
 • práca s PC a interaktívnou tabuľou – detské edukačné programy

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove. Areál tvorí pekná rozľahlá záhrada, ktorá sa využíva v plnej miere na širokospektrálne tvorivé činnosti (hry, šport, zábava, akcie s rodičmi, relaxácia, edukačné aktivity).

 

Projekty MŠ:

 • Hravé pískanie – zdravé dýchanie – hra na zobcovej flaute
 • Environmentálna výchova – Zem, voda, vzduch, slnko
 • Športom k zdraviu:  jar, leto, jeseň, zima
 • Zebrička lekárnička
 • Na ceste hravo a bezpečne
 • Zippyho kamaráti - deti dokážu lepšie vyjadriť svoje emócie, porozumieť im ale tiež spracovať rôzne záťažové situácie, s ktorými sa stretávajú vo svojom sociálnom prostredí (vzťahy s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a podobne).
 • Malí experimentátori – pokusy, experimenty, objavovanie zo živej a neživej prírody, fyzika v MŠ

 

Zapojenosť do projektov:

 • Medvedík Nivea – rodina a voľný čas
 • Adamko hravo a zdravo – zdravý životný štýl detí predškolského veku
 • Environsvet – výukové programy z oblasti ochrany prírody
 • Póla radí deťom – Dopravný projekt Ministerstva vnútra SR
 • OLO – Olompiáda – správne nakladanie s odpadmi

 

Spolupráca s inými organizáciami:

 • Základná škola Mudroňova v Bratislave
 • Domov sociálnej starostlivosti – Javorinská
 • Plavecká akadémia Petržalka
 • Dom umenia detí a mládeže BIBIANA
 • Staromestská knižnica
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 48, Bratislava
 • MPC Bratislava

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2018/2019 (PDF, 264 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2017/2018 (PDF, 246 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2016/2017 (PDF, 300 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2015/2016 (PDF, 291 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2014/2015 (PDF, 355 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 269 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2012/2013 (PDF, 346 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2011/2012 (PDF, 145 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v  Bratislave za školský rok 2010/2011 (PDF, 152 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Myjavská 22 v Bratislave za školský rok 2009/2010 (PDF, 120,93 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Myjavská Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Myjavská (PDF, 5,21 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Myjavská 22, 811 03 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Myjavská 22, 811 03 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 123,38 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Myjavská 22 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Myjavská 22 za rok 2008 (PDF, 4,92 KB)