Materská škola - Óvoda 29.augusta

Adresa:
Ul. 29. augusta 6
811 07 Bratislava

 

Telefón:

MŠ      02/52 96 86 44

 

Mail:

ms29augusta@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Turján Melinda

 

Školský rok 2019/2020

Počet tried:    4

(2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom maďarským)

 

Zameranie: Človek a spoločnosť cez umenie a kultúry rôznych národov 

Naším zámerom je, aby sme sa s výchovným programom vychádzajúcim z ľudových tradícií a určeným pre materské školy, zaviazali pre ušľachtilú vec, odovzdávania a tým aj zachovania ľudových tradícií ďalším generáciám národnostných a etnických skupín. Filozofiou našej komunity vychovávateľov v súčasnosti je presvedčenie, že vzťah k rodine, k zemi, k ľudu a k vlasti je potrebné začať budovať už v čase predškolskom.

Pomocou spoznávania rôznych ľudových remeselných zručnosti, ľudových tradícií, zvykoslovia tancov a dramatických hier, spoznávajú deti pravidla a zákonitosti života, ktoré im pomôžu ľahšie sa orientovať v neskorších životných etapách a nájsť  si miesto v spoločnosti.    

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Dva jazyky a dve kultúry spolu majú jednu hravú MŠ
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • tanečná výučba
 • plavecký výcvik
 • kultúrne podujatie
 • športový krúžok

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a areál patriaci MŠ, trávnatý dvor s detskými preliezačkami a pieskoviskom.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Aj my sme tu, mini predstavenia ako začiatok výchovy najmladšej generácie k milovaniu svojej kultúry - materinského jazyka
 • Cesta priateľstva

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • Maďarské kultúrne centrum, Nadácie z Maďarskej republiky podporujúce školstvo s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským
 • CPPPaP Bratislava
 • MPC Bratislava
 • Bratislavské bábkové divadlo
 • Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti
 • Základné školy
 • Mestská knižnica

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2018/2019 (PDF, 177 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2017/2018 (PDF, 173 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2016/2017 (PDF, 233 KB)

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 (PDF, 232 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015 (PDF, 234 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 222 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 234 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 75 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 82 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 (PDF, 90,99 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ 29. Augusta Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ 29. Augusta (PDF, 5,2 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava za školský rok Hodnotiaca správa Materskej školy ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava za školský rok (PDF, 76,37 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy ul. 29. augusta č. 6 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy ul. 29. augusta č. 6 za rok 2008 (PDF, 4,95 KB)