Materská škola Škarniclova (sídlo Podjavorinskej 1)

(súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ Milana Hodžu)

 

Adresa: 

Škarniclova 1 (sídlo Podjavorinskej 1)

811 01 Bratislava

 

Tel/Fax:

02/ 544 35 587, Podjavorinskej 1

 

E-mail: riaditelka@zsmh.sk
Bližšie informácie: www.zsmh.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Etela Hessová, sídlo Škarniclova 1
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Bc. Helga Dovalová, sídlo Podjavorinskej 1                                         

 

Školský rok 2019/2020
počet tried: 2

 

Zameranie:

Pri vymedzení vlastných cieľov našej materskej školy sa orientujeme na oblasť predčitateľskej gramotnosti. Vytvárame pre deti gramotne podnetné prostredie, ktoré stimuluje rozvíjanie komunikačných kompetencií. Pri dosahovaní cieľov vyplývajúcich zo zamerania našej materskej školy zohľadňujeme tiež lokalitu, v ktorej sa naša materská škola nachádza a realizujeme tiež aktivity rozvíjajúce environmentálne cítenie a správanie detí.

 

Aktivity MŠ:

 • Realizácia ŠkVP Úsmev
 • Krúžky: anglický, tanečný, fotbalový
 • Kurzy: plávanie, korčuľovanie
 • Divadelné a hudobné predstavenia v MŠ
 • Deň materských škôl
 • Návštevy Bibiany, SNG, SNM, Mestskej knižnice
 • Športové olympiády
 • Výlety, exkurzie
 • Karneval
 • Deň rodiny
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Prechádzky do historického centra

 

Vlastné projekty rozširujúce výchovu a vzdelávanie:

 • Okienka do prírody
 • Poznaj svoje mesto
 • Vianočný zvonček

 

Zapojenosť MŠ do projektov

 • Bezpečná škôlka
 • Detská atletika
 • Recyklohry
 • Dajme spolu gól

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • triedy ZŠ
 • Mestská knižnica
 • Daphne
 • CPPPaP
 • Logopedická poradňa
 • Stomatologická ambulancia
 • Škola korčuľovania Jumping Joe
 • Plavecká akadémia
 • Polícia, hasiči

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

MŠ využíva samostatnú časť školskej jedálne, školskú telocvičňu, samostatnú časť školského dvora so zatrávnenou plochou a preliezačkami.