Materská škola Špitálska

Adresa:

Špitálska 49
811 08 Bratislava

 

Telefón:

02/52 92 12 89

 

Mail:

msspitalska@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Katarína Orlická

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried:    2

 

Zameranie:

Materská škola posilňuje výchovu a vzdelávanie dieťaťa k ľudovým a kultúrnym tradíciám, rozvíja vlastenectvo a vzťah k regiónu, k mestu, ku kultúre a jazyku. Kompetencie detí rozvíja prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností prepojených s reálnym životom, rozvíja tvorivosť pred pamäťovým učením. Pozornosť venuje výchove zameranej na zdravý životný  štýl, ochranu životného prostredia

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacie programu „Všímavé očko“
 • pravidelné divadelné predstavenia
 • kúzelník a animátori v materskej škole 2x ročne
 • Mikuláš
 • besiedky – Vianoce, Deň matiek
 • „Tekvicové slávnosti“ – aktivity, výstava
 • vianočné tvorivé dielne
 • účasť detí na podujatiach organizovaných Starým Mestom
 • výlety a exkurzie po Bratislave a okolí
 • tvorivé dielne v spolupráci s 0Z
 • záujmový krúžok - Beebotrobotika
 • záujmový krúžok - výtvarné techniky
 • stavanie mája pred MŠ
 • rozlúčka s predškolákmi na školskom dvore

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy, priestory školského dvora vybaveného záhradným domčekom, pieskoviskom, lavičkami, preliezačkami a hojdačkami.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • V zdravom tele zdravý duch
 • Príroda ti pomôže
 • Ovečky
 • Školské ovocie
 • Urob si svoju knižku
 • Póla radí deťom
 • Adoptuj kravičku

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • CPPPaP Bratislava
 • MPC Bratislava
 • CVČ Štefánikova ul.
 • Šport - komplex TEMPO
 • Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grӧsslingová 48, Bratislava
 • OZ Špitálska
 • Galéria mesta Bratislavy
 • ŠBD
 • Filharmónia

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2018/2019 (PDF, 195 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2017/2018 (PDF, 180 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2016/2017 (PDF, 283 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2015/2016 (PDF, 282 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49, za školský rok 2014/2015 (PDF, 281 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2013/2014 (PDF, 285 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2012/2013 (PDF, 250 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2011/2012 (PDF, 78 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Špitálska 49, za školský rok 2010/2011 (PDF, 61 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Špitálska 49 za školský rok 2009/2010 (PDF, 64,79 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Špitálska Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Špitálska (PDF, 5,2 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Špitálska 49, 811 01 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Špitálska 49, 811 01 Bratislava za školský rok 2008/2009 (PDF, 61,99 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Špitálska 49 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Špitálska 49 za rok 2008 (PDF, 4,95 KB)