Materská škola Šulekova (s právnou subjektivitou)

Adresa:

Šulekova č. 35

811 03 Bratislava 1

 

Telefón:

MŠ      02/54415585

ŠJ        02/54415732

 

Mail:

MŠ      mssulekova@mail.telekom.sk
ŠJ        sjsulekova35@gmail.com

 

Riaditeľ: Mgr. Zuzana Danišková

Zástupca riaditeľa: Gabriela Wertlenová

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Viera Macáková

 

Školský rok: 2019/2020
počet tried:     6

 

Zameranie:

Školský vzdelávací program Slnečnica sa zameriava na celostný rozvoj osobnosti detí v kontexte prípravy na primárne vzdelávanie s dôrazom na dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu, pohybové aktivity, zdravý životný štýl, kultúrne povedomie, tradície a sprostredkovanie nadštandardných záujmových aktivít.

 

Povinné zverejňovanie: http://zmluvy.egov.sk/

 

Aktivity materskej školy:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Slnečnica
 • aktivity k vybraným environmentálnym sviatkom a ľudovým tradíciám
 • bábkové, divadelné, koncertné a iné kultúrne predstavenia
 • Strašidielkovo-tekvičková slávnosť, Fašiangový karneval, Rozlúčka s materskou školou
 • celodenný výlet pre predškolákov
 • týždeň detských radostí k MDD s Olympiádou
 • zapájanie sa do vybraných výtvarných súťaží
 • besiedky pre rodičov k Vianociam, ku Dňu matiek
 • účasť na vybraných aktivitách organizovaných ZŠ Mudroňova
 • možnosť popoludňajšej krúžkovej činnosti pre vybrané triedy: pohybovo-tanečná príprava ELASTIC BABYTIME, keramický krúžok CVČ Štefánikova, jazyk anglický Ing. Lucia Kertiová

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • MŠ využíva všetky priestory budovy školy i areálu, okrem strmého svahu susediaceho so súkromným pozemkom na ulici Mudroňova
 • 6 tried, 6 šatní, 6 umyvární, 5 spální, 1 jedáleň, 2 vonkajšie kryté terasy
 • trávnatý dvor s vonkajšími hracími zariadeniami, kĺzačkami, strunovými hojdačkami, detskými sedeniami, pieskoviskami, vonkajšia plocha pre športovanie a pohybové aktivity s bezpečnostným gumeným povrchom a pod.
 • vlastná školská kuchyňa s výdajňou
 • vlastné detské fitnes a telocvičňa, miestnosť pre keramický krúžok
 • vlastné dopravné ihrisko

 

Zapojenosť do projektov a školských programov:

 • Recyklohry
 • Bezpečná škôlka
 • Školské ovocie
 • HorebPET

 

Spolupráca s inými organizáciami:

 • CPPPaP Bratislava I.
 • CVČ Štefánikova
 • Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava
 • Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova
 • ELASTCIC BABYTIME

 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2018/2019 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 (PDF, 282 KB)

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2017/2018 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017 (PDF, 177 KB)

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2016/2017 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 (PDF, 253 KB)

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2015/2016 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015 (PDF, 249 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 2014/2015 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2014 (PDF, 248 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2013/2014 (PDF, 268 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2012/2013 (PDF, 265 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2011/2012 (PDF, 120 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35,  811 03 Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 114 KB)
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MŠ ŠULEKOVA 35 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010 (PDF, 109,95 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Šulekova 35 za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Šulekova 35 za školský rok 2008/2009 (PDF, 112,58 KB)