Materská škola Tabaková

Adresa:                                                     

Tabaková 10

811 07 Bratislava

 

Telefón:                                                     

02/52 49 80 37                                          

 

Mail:                                                                   

mstabakova@staremesto.sk

sjtabakova@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Mgr. Jozefína Jurkovičová

Vedúca ŠJ: Soňa Mezeiová

 

Školský rok 2018/2019
Počet tried:    3

Zameranie:

Rozvíjať a podporovať osobnosť dieťaťa predškolského veku, jeho samostatnosť, zdravé sebavedomie, schopnosť rešpektovať druhého človeka, byť tolerantný k odlišnostiam iných. Pripraviť deti na život v spoločnosti, utvárať povedomie o okolitom svete, orientovať sa javoch a dejoch. Učiť sa zodpovednosti za dôsledky svojho chovania vo vzťahu k ľuďom, k prírode. Podieľať sa na starostlivosti o životné prostredie. Prijímať spoločenské, kultúrne a estetické hodnoty našej spoločnosti.

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Smelým krokom, putujeme celým rokom
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • krúžky: tanečný – Slnečnica, spevácky – Škovránok
 • kurzy – predplavecká príprava, korčuľovanie, gymnastika
 • výlety a exkurzie  do prírody – ZOO, Horský park, Partizánska lúka, Koliba,    Schaubmarov mlyn, Hospodárska farma, Botanická, Medická a Prezidentská záhrada
 • zaujímavé objekty – RTVS, NR SR, NBS, HaZZ, Slavín...
 • návšteva historických objektov – SNM, Dopravné múzeum, Stará radnica, Prezidentský palác,
 • hrady, zámky – Devín, Bratislavský hrad, Červený kameň
 • divadelné predstavenia (1x mesačne v MŠ) s rodičmi cez víkend (2x ročne)
 • výchovné koncerty -  ľudový- rod. Hlbocká, Plavec, vážna hudba- Hudobné centrum, moderný - Smejko a Tanculienka
 • kúzelnícke a žonglérske predstavenia – kúzelník Ivan, Talostan, Šesták, Knick-knack
 • predstavenia a kultúrne podujatia v SND, Bibiana, MD POH, BIB - BAB
 • besiedky –Vianočná, ku Dňu matiek, koncoročná – predškoláci, ukážky krúžkov
 • Mikuláš, Fašiangový karneval, MDD,
 • základy práce s PC – Alík, Cirkus Šaša Tomáša, Lienka, Dominik, Učíme sa..., s interaktívnou  tabuľou
 • zapojenosť do výtvarných súťaží

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy: 3 triedy, 1 spálňu, 2 šatne, 2 umyvárky s WC, 2 jedálne, kuchyňu, 2 terasy, pivnicu, veľkú trávnatú záhradu, predelenú na menší a väčší dvor s dostatočným množstvom preliezok, exteriérových hrových prvkov, dvomi pieskoviskami, s možnosťou jazdenia na kolobežkách, odrážadlách, detských vozidlách.

 

 Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Prvky projektu – Krok za krokom, Adamko hravo-zdravo
 • Veselý úsmev, Teddy - Bear hospital,
 • Ovečky, prvky projektu  Zippys friends - LZDZ
 • Poznaj svoje mesto – fontány, záhrady nášho mesta a iné zaujímavé budovy a objekty
 • Bezpečná škôlka – Good Year
 • Olompiáda – S OLO do ZOO – zber plastu -Neseparuj sa, separuj
 • EKOway – zber papiera
 • Póla radí deťom – s políciou 3x stretnutie
 • Školské ovocie – Boni frukti

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ Vazovova – obojstranné návštevy, ZŠ Jelenia
 • Staromestská knižnica – zápis, tematické výtvarné výstavky, beseda so spisovateľom
 • HaZZU – návšteva hasičskej zbrojnice,
 • Policajný zbor – beseda v MŠ, ukážka techniky
 • Logopedická poradňa – depistáž  Mgr. Dúbravickej
 • CPPPaP Bratislava – školská zrelosť- testy Mgr. Beutelhaserová, konzultácie
 • HEČKO – ŠK TEMPO s.r.o - športové kurzy
 • DAPHNE, ENVIROSVET – eko programy
 • MPC Bratislava – školenia-  pedagogický personál

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2017/2018 (PDF, 206 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2016/2017 (PDF, 279 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2015/2016 (PDF, 277 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2014/2015 (PDF, 276 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2013/2014 (PDF, 301 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2012/2013 (PDF, 303 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2011/2012 (PDF, 120 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2010/2011 (PDF, 100,97 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2009/2010 (PDF, 100,97 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Tabakova Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Tabakova (PDF, 5,19 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Tabaková 10, 811 07 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Tabaková 10, 811 07 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 90,15 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Tabaková 10 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Tabaková 10 za rok 2008 (PDF, 4,94 KB)