Materská škola Vazovova

Adresa:

Vazovova 16
811 07 Bratislava 

 

Telefón:

02/ 55 57 71 64

 

Mail:

MŠ      msvazovova@staremesto.sk
ŠJ        sjvazovova@staremesto.sk

web     www.msvazovova.webnode.sk

 

Riaditeľka: Nataša Harmatová

 

Školský rok: 2019/2020
Počet tried:    3

 

Zameranie:

Modernizácia obsahu vzdelávania – školské kurikulum – Domček prekvapení:

 • Rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom. Pri overovaní porozumenia využívať metódy tvorivej dramatiky.
 • Predčitateľská gramotnosť -  Klásť dôraz aj na vlastnú tvorbu a kreativitu; vymýšľanie nových príbehov a rozvíjanie jazykového prejavu /Čo by sa stalo, keby, Čo by si robil, keby..../
 • Flexibilný a kreatívny rozvoj dieťaťa -  dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt
 • Decentralizácia problémov v rozličných oblastiach skúmania a bádania dieťaťa.
 • Rovnorodosť všetkých komunikatívnych prostriedkov vlastných dieťaťu, rozvíjanie  základných kľúčových kompetencií dieťaťa
 • Neobvyklým spôsobom otvárať možnosti deťom preniknúť do poznávania cudzích jazykov /AJ/, poznávania estetiky hudobného umenia cez spevácky a tanečný
 •  Netradičnými výtvarnými technikami rozširovať kompetencie vo výtvarnej sebarealizácii
 • Organizovaním otvorených hodín a besiedok pre rodičov zapájať ich do života MŠ – poskytovať a umožňovať vidieť svoje dieťa „priamo v akcii“
 • Transparentnosť VVČ

 

Aktivity MŠ:

Krúžkové aktivity:

 Prehľad jednotlivých aktivít

 • Veselo s angličtinou
 • Tanečný krúžok Slnečnica
 • Spevácky krúžok Škovránok
 • Učíme sa kresliť a maľovať – krúžok Vv
 • Korčuľovanie + plávanie
 • Karnevaly
 • 1/2 denné tematické výlety
 • Divadielka
 • Environmentálne programy
 • Výchovné koncerty
 • Besiedky – Školská akadémia
 • Rozlúčka predškolákov
 • Exkurzie
 • Malá čitáreň- Staromestská knižnica

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola je trojtriedna a umiestnená v obytnom dome, pričom má dva vchody z ulice a jeden samostatný z chodby obytného domu. Na prízemí sa nachádza šatňa pre prvú triedu, chodba, prvá trieda, spálňa, kúpeľňa a toalety, kabinet, samostatná kuchyňa s vlastným vstupom, miestnosti pre prevádzkových zamestnancov a východ do záhrady – dvora.

 Záhrada školy o výmere 405 m2  je oplotená a vybavená vhodným zariadením podľa platných smerníc. Dve  pieskoviská, šplhacia veža, padací  most, kladina, preliezky, ktoré slúžia výhradne deťom z MŠ, a nie sú prístupné verejnosti.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • FRESCO s.r.o.  - školské ovocie
 • DENTALARM- dentálna hygiena
 • Sloboda zvierat
 • ADAMKO-cky zdravia
 • EVIČKA nám ochorela, Prvá pomoc
 • PÓLA  radí deťom
 • Sladkosti závislosťou
 • Nemocnica u MEDVEDÍKA
 • PSÍK, ktorý nám pomáha
 • FALCONARII - sokoliari
 • OVEČKY-ochrana pred sociálno patologickými vplyvmi
 • Dajme  PAPIER  na kôpku

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • CPPP a P
 • ZŠ Vazovova 4
 • OZ – Domček prekvapení
 • Staromestská knižnica
 • Klub dôchodcov
 • PONTIS – skrášlime si okolie
 • Požiarny zbor
 • Jamping-YOE
 • CVČ – Štefánikova
 • BIBIANA
 • Divadlo AHA

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2018/2019 (PDF, 205 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2017/2018 (PDF, 214 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2016/2017 (PDF, 257 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2015/2016 (PDF, 302 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2014/2015 (PDF, 260 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2013/2014 (PDF, 283 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2012/2013 (PDF, 519 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2011/2012 (PDF, 258 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vazovova 16 za školský rok 2010/2011 (PDF, 185 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy VAZOVOVA 16 za školský rok 2009/2010 (PDF, 152,3 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Vazovova Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Vazovova (PDF, 5,19 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Vazovova 16, 811 07 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Vazovova 16, 811 07 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 95 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Vazovova 16 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Vazovova 16 za rok 2008 (PDF, 4,95 KB)