Materské školy

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 19 materských škôl, 15 materských škôl bez právnej subjektivity, 2 materské školy s právnou subjektivitou a 2 materské školy ako súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ.

Legislatíva:

-          zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-          zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-          zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;

-          zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-          vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.;

-          vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.  z. o zariadení školského stravovania;

-          nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

 

-          Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok

 

Odkazy:

-          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), www.minedu.sk  

-          Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)www.statpedu.sk  

-          Odbor školstva okresného úradu Bratislavahttp://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvo

-          Metodicko-pedagogické centrum (MPC), www.mpc-edu.sk

 

Usmernenie k morálnemu oceňovaniu pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Návrh na morálne ocenenie.rtf
Návrh na morálne ocenenie.pdf

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2012/2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za školský rok 2010/2011

 

Zoznam materských škôl