Matrika

Pracovisko Matričného úradu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa nachádza na Medenej ul. č. 2 /prízemie/


Úradné hodiny:


P o n d e l o k :

08.00 – 17.00 h   (12.00 – 13.00 h prestávka)

S t r e d a :

08.00 – 17.00 h   (12.00 – 13.00 h prestávka)

 

Aktuálne hlásenie úmrtia okrem úradných hodín denne v čase od 8.00 do 14.00 h.

 

e-mail: matrika@staremesto.sk

Telefonické spojenia:
vedúca matriky: 02/59 246 428
úmrtia od r.1982 až po bežný rok: 02/59 246 431, 434, 436, 429
sobášna agenda bežný rok: 02/59 246 430
sústredená matrika (staršie ročníky rodná, sobášna, úmrtia): 02/59 246 431,434,436, FAX-02/52920019
archívne doklady: 02/59 246431

Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí: http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

Písomné (poštou zasielané) dožiadania prosíme adresovať na:
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Matričný úrad

Vajanského nábr. č. 3
814 21 Bratislava

Vybavujeme
Sobáš
Uvítanie detí do života
Späť prijatie priezviska po rozvode
Zmena mena a priezviska
Vybavenie ostatných žiadostí
Správne poplatky