Miestne dane a poplatky

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov spravuje a vyberá tieto miestne dane:

daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva v správe mestskej časti, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravuje a vyberá s účinnosťou od 1. marca 2017 aj poplatok za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

Daň za predajné automaty

 

Daň za psa

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Miestny poplatok za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto