Miestne dane

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov inkasuje a spravuje tieto miestne dane:
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva v správe mestskej časti, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.