Miestne zastupiteľstvo

Všetky informácie o zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a komisií sa okrem našej webovej stránky nachádzajú aj v službe eGov-Zastupiteľstvo.

§ 15

Miestne zastupiteľstvo

(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

(2) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,

b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,

c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,

d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,

e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,

f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,

g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum) podľa § 9,

h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,

i) zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,

j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,

k) voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,

l) určovať plat a odmenu starostu a odmenu hlavného kontrolóra,

m) určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,

n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,

o) uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.

(3) Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.

(Zo zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto platný od 1.6.2017

 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov - platné od 24.4.2018

 

Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov - platné od 19.2.2019

 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov v znení Dodatku č. 1 - platné od 19.2.2019

 

Plán termínov zasadnutí  Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

 

Vyhlásenie výsledkov volieb konaných dňa 10.11.2018