Miestny poplatok za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2016 Z.z. a má slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry.

 

     V zmysle tohto zákona miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo s účinnosťou od 1. marca 2017 všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s nasledovnými sadzbami:

a) 35,00 eur za stavby na bývanie,

b) 10,00 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

     produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)  25,00 eur za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane

     stavieb na vlastnú administratívu,

d)  35,00 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby

využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

e)  35,00 eur za ostatné stavby. 

 

     Poplatníkmi sú fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorí ako stavebníci ohlásia stavbu stavebnému úradu. Poplatková povinnosť však vzniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu. To znamená, že správca poplatku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prvýkrát vyrubí poplatok za rozvoj na základe stavebného povolenia, ktoré nadobudne právoplatnosť 1. marca 2017 a neskôr. Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti s uvedením výmery podlahových plôch nadzemnej časti stavby  majú poplatníci podávať len za stavby, ktoré budú slúžiť na viaceré účely a to v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia. Ak stavba bude slúžiť len na jeden účel, napr. len na bývanie, oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti sa nepodáva. Poplatok sa v tomto prípade vyrubí na základe údajov uvedených v stavebnom povolení.

     Tento poplatok sa vyrubuje len za novovytvorenú nadzemnú podlahovú plochu, čo znamená, že za zateplenie stavby alebo opravu fasády sa poplatok neplatí.

     Tlačivo na oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti je zverejnené na webovej stránke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby