Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií - školstvo

Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2006 na podporu projektov v odvetví školstva vo výške 150. tis. Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:


Staromestská liga, OZ
Mudroňova 83
Bratislava
na športové aktivity 30.000 Sk 30.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
29.9.2006 Združenie rodičov a priateľov
Materskej školy
Beskydská 7,BA
na skvalitnenie enviromentálnej výchovy a praktické aktivity v prírode 6.000 Sk 10.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
10.10.206 Vysokoškolský klub FTVŠ UK
Nábr.arm.gen. L.Svobodu 9
Bratislava
na pohybovú aktivitu 25.000 Sk 30.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
11.10.2006 Občianske združenie Zámoček
Matreská škola
Kuzmányho 9, Ba
na vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny pre deti - centra kĺzania 100.000 Sk 80.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
spolu


150.000 Sk