Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií sociálna oblasť

Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2006 na podporu projektov v oblasti sociálnej vo výške 200 tis. Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

25.7.206 Autistické centrum
Andreas. N.o.
Galandova 7, Bratislava
na zakúpenie masážnej vane 35.000 Sk 30.000 Sk 75/2006 z 19.09.2006
24.7.2006 Živena,Spolok slovenských
žien, MO
Konventná 11, Bratislava

na sociálno-zdravotnú pomoc pre staršie ženy - členky Živeny

10.000 Sk 5.000 Sk 75/2006 z 19.09.2006
14.8.2006 Bratislavská katolícka charita,
účelové zariadenie cirkvi
Heydukova 12, Bratislava

na pomoc ľuďom bez domova (polievky, jednoráz. riad, čistiace prostriedky)

130.000 Sk 90.000 Sk 75/2006 z 19.09..2006
23.8.2006 Svätý Jakub
Občianske združenie
Holléhjo 11, Bratislava

na prepravnú službu a rozvoz obedov pre starých ľudí, zdravot. postih. a imob.

59.000 Sk 30.000 Sk 75/2006 z 19.09..2006
21.9.2006 Klub dôchodcov
Pokoj a dobro
Františkánska 2,Ba

na pomoc v núdzi

15.000 Sk 15.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
10.10.2006 Združenie príbuzných,priateľ.a
ľudí s psych.poruch.KRÍDLA
Mýtna 5, Ba

na poskytnutie starostliv. občanom s ťažkám zdrav. postihn. - psych. poruchami

150.000 Sk 10.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
7.8.2006 ILCO Klub stomikov
Latorická 7,Ba

na činnosť klubu

10.000 Sk 10.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
8.9.2006 Charita Blumentál,OZ
Vazovova 8,Ba

vianočné balíčky pre star. chorých a osamelých ľudí

10.000 Sk 10.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
spolu


200.000 Sk