Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Kullmanová Mária, Ing.

vedúca oddelenia

kancelária: 235/II

tel: +421(2)59246240

email: maria.kullmanova@staremesto.sk

 

 

 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Referát súpisných čísel a ŠFRB

Referát obslužných činností