Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štorcelová Zuzana, Ing.

poverená riadením oddelenia

kancelária: 235/II

tel: +421(2)59246240

email: zuzana.storcelova@staremesto.sk

 

 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Referát súpisných čísel a ŠFRB

Referát obslužných činností

Referát špeciálneho stavebného úradu