Odstraňovanie vozidiel a vrakov

Organizácia zabezpečujúca činnosť

P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO 35 809 787

určené parkovisko: Cerovská cesta 181, Šenkvice;  tel. 02/444 587 69

 

Zmluva č. 721/2016 (PDF, 2,11MB)

 

AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 11, 900 27 Brenolákovo, IČO 35 686 375

určené parkovisko: Priemyselná 11, Bernolákovo;  tel. 0948 300 288

 

Zmluva č. 136/2017 (PDF, 1,58MB)

 

Kontaktná osoba: Renáta Jančárová, tel. č. 592 46 218

 

Povinnosti držiteľa vozidla

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

 a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a  

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo :

  • poškodzuje životné prostredie magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené)  podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
  • ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

 Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

Zoznam odstránených vozidiel  z mestskej časti (P+K)

 

Odovzdať staré vozidlo je jeho  držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:

  • P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, +421 2 444 600 89,
  • CSOKO spol. s r.o., Pšeničná 8B, Bratislava, +421 903/208 523,
  • AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta č. 20, Zohor, +421 903 405 154,
  • WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho č.12, Bratislava, +421 904 801 639,
  • PROMAUTO s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, . +421 903 445 428.