PD1 - Prevádzková doba prevádzkarne

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb

1. Vyplniť formulár PD1 Oznámenie  času predaja v obchode a času prevádzky služieb v zmysle VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a VZN č.13/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

2. Oznámenie je potrebné podať najmenej 5 pracovných dní pred začatím poskytovania služieb a predaja v prevádzkarni.  

3.  Pri zrušení prevádzkarne je potrebné písomne informovať Miestny úrad mestskej časti Formulár PD3.