Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2005

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto na I. polrok 2005


Príjmy a výdavky rozpočtu

1. Staromestská knižnica - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: evidencia čitateľov, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou, vyberanie a odvod tržieb zo zápisného, peňažné operácie, materiálové náklady.

2. Detské jasle na ulici Čajkovského 2 - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: materiálové náklady, služby, evidencia majetku, platby rodičov

3. Detské jasle na ulici Hollého 9 - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: materiálové náklady, služby, evidencia majetku, platby rodičov

 

Nakladanie s majetkom

1. Kontrola priebehu a spôsobu vykonávania inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov, kontrola stavu peňažnej hotovosti a vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov subjektami hospodárenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto oprávnených nakladať s majetkom.

 

Plnenie uznesení

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2005 a predchádzajúce volebné obdobia.

 

Stanoviská

1. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava Staré - Mesto za rok 2004.

 

Sťažnosti a petície

1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2004.