Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2006

P L Á N
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2006


Príjmy a výdavky rozpočtu

1. ZŠ Jelenia - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie
roku 2004.
Predmet kontroly: oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady, správa majetku.

2. VEPOS - kontrola výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň spravovanú
VEPOS-om za obdobie roku 2004,
- kontrola výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom za obdobie roku 2004.

 

Plnenie uznesení

  • Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2005.

 

Stanoviská

  • Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava Staré - Mesto za rok 2005.

 

Sťažnosti a petície

  • Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2005.