Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007

P L Á N
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2007


1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v I. polroku 2006 v ZŠ Jelenia a v organizácii VEPOS.

2. Kontrola dodržiavania Opatrenia č. 2/2005 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006.

3. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici.

4. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2006.

5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2006.

6. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2007, 2008, 2009.

7. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2007:

P. č.

Premet kontroly

mesiac

1

2

3

4

5

6

1.

Kontrola plnenia prijatých opatrení (ZŠ Jelenia, VEPOS)

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola dodržiavania Opatrenia č. 2/2005 starostu MČ

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola hospodárenia v ZŠ Dubová

 

 

 

 

 

 

4.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

5.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií

 

 

 

 

 

 

6.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu

 

 

 

 

 

 

7.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu