Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008


1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007.

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za obdobie roku 2007.

3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za obdobie roku 2007.

4. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2007.

5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007.

6. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008:

P. č.

Premet kontroly

mesiac

1

2

3

4

5

6

1.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola splnenia prijatých opatrení (Opatrenie č. 2/2006)

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií

 

 

 

 

 

 

4.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu

 

 

 

 

 

 

5.

Kontrola dodržiavania VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

 

 

 

 

 

 

6.

Kontrola dodržiavania VZN č. 9/2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze