Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

PLÁN
kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2009


1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007 a rok 2008.

2. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 v Základnej škole na Dubovej ulici.

3. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2008.

4. Kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008

5. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008.

6. Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2009:

P. č.

Predmet kontroly

mesiac

1

2

3

4

5

6

1.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola splnenia prijatých opatrení - ZŠ Dubová

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií

 

 

 

 

 

 

4.

Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 

 

 

 

 

5.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu

 

 

 

 

 

 

6.

Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou