Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

Plán
kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2010

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2009.

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2009 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v r. 2008.

 

3. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu - následná finančná kontrola bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 (pol. 04.5.1 Cestná doprava - 1. výstavba a opravy ciest).

 

4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto za rok 2009.

 

5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2010:

P. č.

Predmet kontroly

mesiac

1

2

3

4

5

6

1.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola bežných výdavkov za výstavbu a opravy ciest

 

 

 

 

 

 

4.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu

 

 

 

 

 

 

5.

Kontrola splnenia prijatých opatrení - poskytovanie dotácií