Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2005

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto na II. polrok 2005


Príjmy a výdavky rozpočtu

1. Detské jasle na ulici Javorínska 9 - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: materiálové náklady, služby, evidencia majetku, platby rodičov

2. Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: materiálové náklady, služby, oblasť účtovania a financovania, správa majetku

3. ZŠ Mudroňova 83 - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady, správa majetku

4. ZŠ a MŠ Grösslingová 48 - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.
Predmet kontroly: oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady, správa majetku

 

Stanoviská

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2006, 2007, 2008.

 

Plnenie uznesení

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2005 a predchádzajúce volebné obdobia.