Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006

P L Á N
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2006


Príjmy a výdavky rozpočtu

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005 v týchto kontrolovaných subjektoch:
Staromestská knižnica, DJ Hollého 9, DJ Čajkovského 2, Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba, ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a MŠ Grösslingová 48.

2. Staromestské kultúrne stredisko
Predmet kontroly: základné dokumenty organizácie, interné normy a predpisy, dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

3. ZŠ Hlboká cesta 4 - kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2005.
Predmet kontroly: oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady, správa majetku.

 

Stanoviská

  • Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2007, 2008, 2009.

 

Plnenie uznesení

  • Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2006 a roky 1998 - 2005.