Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007


1. Kontrola príjmovej časti rozpočtu mestskej časti - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za rok 2007.

2. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu - následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2007.

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta 4.

4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007.

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008, 2009, 2010.

 

Časový harmonogram návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007:

P. č.

Premet kontroly

mesiac

7

8

9

10

11

12

1.

Kontrola daňových príjmov - daň za užívanie ver. priestr.

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola bežných výdavkov - Miestny úrad

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola splnenia prijatých opatrení - ZŠ Hlboká cesta

 

 

 

 

 

 

4.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

5.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu