Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2008


1. Kontrola a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura.

2. Kontrola nakladania s majetkom mestskej časti - prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného.

3. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v Materskej škole na Šulekovej ulici.

4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008.

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2009, 2010, 2011.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2008:

P. č.

Predmet kontroly

mesiac

7

8

9

10

11

12

1.

Kontrola postupu pri príprave na zavedenie eura

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola nakladania s majetkom MČ

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola hospodárenia v MŠ Šuleková

 

 

 

 

 

 

4.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

5.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu