Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

PLÁN
kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2009


1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2008 a I. polrok 2009.

2. Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vykonanou v r. 2007.

4. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009.

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010-2012.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2009:

P. č.

Predmet kontroly

mesiac

7

8

9

10

11

12

1.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou fin. kontrolou  bež. výdavkov na MiÚ

 

 

 

 

 

 

4.

Kontrola poskytovania cestovných náhrad

 

 

 

 

 

 

5.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu