Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  na II. polrok 2010

1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu vykonanou vroku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd oprácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008.

 

2. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2009 aI. polrok 2010.

 

3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. ocestovných náhradách vznení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009.

 

4. Odborné stanovisko knávrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2011-2013.

 

5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bola kontrola nakladania smajetkom mestskej časti - prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného.

 

6. Kontrola správnosti vedenia pokladne anakladania spokladničnou hotovosťou vo vybraných subjektoch hospodáreniamestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti  Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2010:

P. č.

Predmet kontroly

mesiac

7

8

9

10

11

12

1.

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

2.

Kontrola splnenia opatrení na nápravu nedostatkov - uzatváranie dohôd o prácach vykon. mimo prac. pomeru

 

 

 

 

 

 

3.

Kontrola splnenia opatrení na nápravu nedostatkov - poskytovanie cestovných náhrad

 

 

 

 

 

 

4.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu

 

 

 

 

 

 

5.

Kontrola splnenia opatrení na nápravu nedostatkov - prenájom nebytových priestorov

 

 

 

 

 

 

6.

Kontrola správnosti vedenia pokladne